Az iskola hírei...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020–2021   Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola
járványügyi intézkedései

Belépés az intézmény területére
Az intézménybe
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót a mérési pontig kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
- Október 1-jétől az intézménybe érkezéskor kötelező a testhőmérséklet mérése.
- A mérési pontok az épületek bejáratánál találhatók, a mérést 1/2 8 - 8-ig az ügyeletes nevelők, 8 órától a portán végzik.
- Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
- Csak az léphet be az intézménybe, akinek a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.
- Ha a tanuló vagy alkalmazott testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a meghatározott mértéket el kell különíteni. Tanuló esetén erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
- Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
Tanulók fogadása ...
Szünetek rendje ...

Az iskola járványügyi intézkedésének teljes tartalma itt olvasható és letölthető.


Az elektronikus naplót az alábbi linkre kattintva nyithatja meg
karasuli.e-kreta.hu


Tájékoztatás általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra - szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.)Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Szolgáltatási igényét
- e-mailben (diakbiztositas@uniqa.hu),
- faxon (+36 1 2386 060),
- postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és
- személyesen az ügyfélszolgálati irodákban jelentheti be a kitöltött
Szolgáltatási igénybejelentő dokumentum segítségével.

A letölthető dokumentumok itt érhetőek el.


Tájékoztató a mindennapos testneveléssel kapcsolatos szabályokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.
Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermeke mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kérelmet és az igazolást az iskola titkárságán vagy az osztályfőnöknek nyújtsák be szeptember 15-ig.
A nyilatkozat itt elérhető.

A 27/202020. (VII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről itt olvasható.


Az iskolai tanév helyi rendje itt megtekinthető.


Tájékoztatás az etika/hit-és erkölcstan oktatásáról
A szülő írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy: valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást, vagy az etika tantárgy oktatását igényli a gyermeke számára.
A nyilatkozattételek időpontjai:
a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával.
Aki változtatni szeretne, az jelezze írásban az igazgatóság felé 2020. május 20-ig!
Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az intézmény a tanuló számára megszervezi az etika tantárgy oktatását.
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket arról, hogy a szülő nyilatkozatán tanév közben nem tud módosítani. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását mégis módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
A nyilatkozat itt elérhető.

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!
Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú,
"Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára"
című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor.
A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt
feltételeket alapul véve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára
kiosztásra kerül ingyenes tanszercsomag.
A tanszercsomagok a szülő által történő aláírást követően vehetőek át.

A kiosztás időpontja: 2020. augusztus 26. (szerda)
8 - 11 óra 1 - 4. évfolyam
11 - 13 óra 5 - 8. évfolyam

A kiosztás helye B/1 tanterem (várakozás a Fő utcán), a járványügyi védekezés
miatt egyszerre 1 fő tartózkodhat a tanteremben, maszk használata javasolt.

Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat
a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú
Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása
céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását
követő fenntartási időszak végéig.
Sikeres tanévet kívánunk!
Kérdéseivel, kérjük forduljanak intézményünkhöz!

Antalné Petrovics Erika
igazgató

Kedves Kirándulók !
Sajnálattal közlöm, hogy mivel sok környező országban nő a fertőzések száma
és a hazai adatok is óvatosságra intenek, a Tankerülettel és Szolgáltatókkal
folytatott konzultációt követően azt a döntést hoztam, hogy a Felvidékre tervezett
Határtalanul kirándulást erre az évre lemondjuk. Pótlása reményeink szerint
2021. áprilisban lesz. A korábban befizetett előleget a tanév kezdetén visszafizetjük,
ennek pontos idejéről és módjáról majd tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Megértésüket köszönöm !


A taneszközlista itt megtekinthető!


    2019–2020   


Iskolánk ebben az évben is eredményesen pályázott az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítványhoz és így 5 csoportban tudtuk megszervezni a
Napközi Erzsébet-tábort. 70 tanuló töltött el 1-1 hetet nagyszerű programokkal,
köszönet a táborozást vezető pedagógusoknak!
Az idén még egy Erzsébet dal is született ifj. Roják Vince és Sági Lajos szerzeményeként.

Erzsébet NAP 0100160 Erzsébet NAP 0101875 Erzsébet NAP 0101881 Erzsébet NAP 0101915

Tisztelt Szülők !
Iskolánk nyári munkarendje az alábbiak szerint alakul:

2020. július 01. Ügyelet
2020. július 08. Ügyelet
2020. július 15. Ügyelet
2020. július 22. Ügyelet
2020. július 29. Ügyelet
2020. augusztus 05. Ügyelet
2020. augusztus 12. Ügyelet
2020. augusztus 25.
8 óra
Javítóvizsga
2020. augusztus 25-26.
8-12 óra; 13-16 óra
Tankönyvek kiosztásának várható időpontja
2020. augusztus 29.
9 óra
Ballagási ünnepség
2020. szeptember 01.
8 óra
2019/2020. tanév rendhagyó tanévzáró és a 2020/2021. tanév tanévnyitó ünnepsége
Első tanítási nap

Hivatalos ügyek intézésére az ügyeleti napokon 9-13 óráig van lehetőség a szünidő alatt.

Mindenkinek szép nyarat kívánunk!


Kedves Szülők!
Napközis tábort szervezünk iskolánkban, az Erzsébet tábor keretén belül!
A járványügyi helyzetre való tekintettel egy turnusban csak 20 fő lehet.
A megpályázni kívánt turnusok:
1.Turnus:2020.06.29.- 2020.07.03.
2. Turnus: 2020.07.06. - 2020.07.10.
Az alacsony létszám miatt korlátozott számban tudunk jelentkezést elfogadni.
A már korábban érdeklődők is erősítsék meg szándékukat hétfőig az osztályfőnöknél.
A részvétel önrésze 500 Ft/turnus.
Jelentkezési lapot: 2020.06.09-11. között lehet átvenni az iskolában a portán.
Kitöltve szintén itt lehet leadni 2020.06.12. 12.00-ig!
Tájékoztatást a jelentkezési lap átvételekor tudunk adni!
Várjuk alsós és felsős tanulóink jelentkezését.


Tájékoztató a középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamatáról


Tájékoztató és nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetésrőlTájékoztató a 7. osztályos tanulók elmaradt
iskolai kampányoltásainak pótlásáról


A Ceglédi Tankerületi Központ közleménye


Tájékoztató a HATÁRTALANUL kirándulás változásáról
Tájékoztató és útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben
való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez


Tájékoztató a beiratkozásrólSzülői tájékoztató az iskolán kívüli oktatásról.


Óvintézkedések a koronavírus terjedésének megakadályozására


Koronavírus tájékoztató itt megtekinthető.


Az általános iskola felvételi körzete 2020-2021-es tanévben
JÁSZKARAJENŐ
Köznevelési intézmény: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola
2746 Jászkarajenő, Fő út 46.
Felvételi körzet: Jászkarajenő község közigazgatási területe


Tisztelt Szülők!
A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 2020. március 04-én 16 órakor
tájékoztató napot tart az iskolai etikai/hit- és erkölcstan oktatásának
megszervezéséről.

Az országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek listája megtalálható az iskola honlapján, vagy megtekinthető a titkárságon.
Kérem a Tisztelt Szülők tájékoztató napon való szíves megjelenését!

Antalné Petrovics Erika
igazgató


A 2020/2021. tanévben hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló
egyházi jogi személyek és illetékes képviselőjük.


A Lázár Ervin Program keretében szervezett
kulturális programok időpontja itt látható


Pályázati siker!
Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A tehetségsegítés
feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása " című, NTP-TFJ-19
kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-TFJ-19-0064 pályázati azonosítón
nyilvántartásba vett "Tehetségsegítés Jászkarajenőn" című pályázata a Támogató döntése
alapján 590 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A pályázatban elnyert összegből a tehetséggondozó foglalkozásokon használható
eszközeinket tudjuk bővíteni fejlesztve a logikai-matematikai, természettudományos és
vizuális tehetség kibontakozását.


A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre -
2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra - szóló szerződést kötött az
UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági
balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a
biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott
balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
Részletes tájékoztató és kárbejelentő az alábbi oldalon tölthető le.


ERZSÉBET KARÁCSONY
Iskolánk sikeresen pályázott a tovább...


Novemberben rendezték meg Monoron Pest megyei diákparlamentet, ahol
iskolánkat Terjéki Petra és Antal Laura képviselte. Nagy örömünkre Petrát
megválasztották az országos diákparlament küldöttévé is.


Az értéktár vetélkedő megyei fordulóját megnyerve iskolánk csapata képviselhette
Pest megyét a Hungarikum Vetélkedő országos döntőjén, Balatongyörökön. 15
megye és három határon túli csapat mérte össze tudását elméletben és gyakorlatban.
Csapatunk a dobogóról épp lemaradva a kiváló 4. helyet szerezte meg.
A csapat tagjai voltak: Antal Laura, Kiss Virág, Terjéki Petra, Roják Vince.
fénykép       videó


Szeptember elején a Pest Megyei Rendőrkapitányság, a Ceglédi Rendőrkapitányság
és a helyi rendőrőrs munkatársainak közreműködésével Közlekedésbiztonsági és
bűnmegelőzési nap
volt iskolánkban. A Nemzedékek Biztonságáért Alapítványnak
köszönhetően rengeteg ajándékkal lettünk gazdagabbak. Többek között az óvoda és
az iskola is kerékpárt kapott a nap végén.


A Határtalanul Program pályázatán is ismét sikeresek voltunk. "Felvidéki
örökségünk nyomában" című pályázati projektjüket a Bethlen Gábor Alap
Bizottsága 1 554 380 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Az utazásra 2020.májusában kerül sor.


Iskolánk ebben a tanévben elnyerte az Örökös Boldogiskola címet. A díj átadására
a Budapesti kongresszusi Központban került sor. A díj kritériuma volt, hogy 4 éve
sikeresen megvalósulnak intézményünk alsó tagozatán a boldogságórák. Ennek
célja a tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése és a pozitív
énkép kialakítása, megerősítése.


Ezúton is gratulálok iskolánk tantestületének, hogy a 2018/2019. tanévben a
Komplex Alapprogramban végzett kiemelkedő munkánk jutalmaként az
Egri Eszterházy Károly Egyetemen tegnap átvehettem az ÉLMÉNYSULI
kitüntető címről szóló díszoklevelet, melyet az országban 11 intézmény kapott meg.
Büszke vagyok arra a szakmai, módszertani megújulásra, melynek eredményeként
a tanórákba és tanórán kívüli tevékenységekbe élményalapú oktatási módszereket
építettünk be. Figyelmet fordítunk a differenciálásra, a tehetségek gondozására és
a lemaradók felzárkóztatására.
Köszönöm a gyerekeknek és a szülőknek, hogy ebben partnerei az intézményünknek.

Antalné Petrovics Erika
intézményvezető

A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről itt olvasható.


    2018–2019   Május 10-én 14 tanulónk vehetett részt a budapesti Magyar Színház egyik előadásán.
A beszámoló itt megtekinthető.


Délvidéken készült Határtalanul pályázat fényképes beszámolója Megnézem...


Iskolánk ismét eredményesen pályázott az Erzsébet Program
napközis és zánkai táboraira.
4 turnusban, több mint 100 tanuló töltött el 1-1 hetet nagyszerű programokkal.
Köszönet a táborozást vezető pedagógusoknak!

2019-NAP-01-03182 2019-NAP-01-03072 2019-NAP-01-03462 Zánka

Nyári munkarend
2019. június 24-július 5. Napközis Erzsébet Táborok táborvezetők
július 03. Ügyelet Sági Lajos
július 07-12-ig Erzsébet tábor - Zánka
július 10. Ügyelet Balla Erika
július 17. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
július 24. Ügyelet Kobela Mária
július 31. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
augusztus 07. Ügyelet Kobela Mária
augusztus 14. Ügyelet Kobela Mária
augusztus 27.
8 óra
Osztályozó-és javítóvizsgák
augusztus 29.
8-12 óra
13-16 óra
Tankönyvosztás
szeptember 02.
8 óra
Évnyitó
Első tanítási nap

Hivatalos ügyek intézésére az ügyeleti napokon 9-13 óráig van lehetőség a szünidő alatt.


A tusnádfürdői gyerekek látogatásának fényképes beszámolója itt olvasható!


A 2019-20-as tanévben hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló
egyházi jogi személyek és illetékes képviselők


Tisztelt Támogató!
Az előző évhez hasonlóan ismét kérjük Önt, hogy az SZJA 1%-t iskolánk alapítványának szíveskedjenek felajánlani.
Alapítványunk neve: Jászkarajenői Általános Iskoláért Alapítvány
Adószám: 18680470-1-13

Várjuk felajánlásukat és köszönjük az előző évi 1% -os támogatást is.A beiratkozásról bővebben itt olvashat!
Az Állami Számvevőszék hírportálja is beszámolt a Pénz7 egyik eseményéről.


A beiskolázási tájékoztató itt megtekinthető.


Tisztelt Szülők!
A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 2019. március 07-én 16 órakor
tájékoztató napot tart az iskolai etikai/hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről.
Az országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek listája megtalálható az iskola honlapján, vagy megtekinthető a titkárságon.
Kérem a Tisztelt Szülők tájékoztató napon való szíves megjelenését!

Kobela Mária
igh.


Erdélyben készült Határtalanul pályázat fényképes beszámolója
Megnézem...


Iskolánk nagyon eredményesen pályázott az Erzsébet Program napközis táboraira is.
3 turnusban, több mint 100 tanuló töltött el 1-1 hetet nagyszerű programokkal.
A napközis tábor szervezői és lebonyolítói voltak: Bálint Tiborné, Eszes Attiláné,
Nagyné Fekete Andrea, Szabó Lajosné, Kecskésné Fazekas Anikó, Nyíri Tiborné,
Roják Vince, Sági Lajos, Tüdős Lajosné, Kormos Lajosné, Gyurika Andrásné.
Köszönet a táborozást vezető pedagógusoknak!

2018-NKK-02-0024 2018-NKK-02-0029 2018-NKK-03-0012 Zánka

Tisztelt Szülők!
Előzetes bejelentkezés alapján péntekenként 10-11 óra között segítséget nyújtunk
az e-naplóhoz való hozzáféréshez, és használathoz.
Időpontot Sági Lajossal lehet egyeztetni.


Szerzői jogok
Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskolának kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).
Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
Az oldal bármely elemének felhasználásához Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskolának előzetes írásbeli engedélye szükséges.


A 2018-2019-es tanév rendjéről itt tájékozódhat.
    2017–2018   


A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola
adatvédelmi nyilatkozata


Nyári munkarend
2017. június 25-július 6. Napközis Erzsébet Táborok táborvezetők
július 04. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
július 11. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
július 18. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
július 25. Ügyelet Kobela Mária
július 29-augusztus 03-ig. Erzsébet tábor - Zánka
augusztus 01. Ügyelet Szabó Lajosné
augusztus 08. Ügyelet Kobela Mária
augusztus 15. Ügyelet Kobela Mária
augusztus 30.
8 óra
Osztályozó-és javítóvizsgák
augusztus 30.
8-12 óra
13-16 óra
Tankönyvosztás
szeptember 03.
8 óra
Évnyitó
Első tanítási nap

Hivatalos ügyek intézésére az ügyeleti napokon 9-13 óráig van lehetőség a szünidő alatt.


Ismét sikeres pályázat a Határtalanul Programban!
Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítem, hogy a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek elnevezésű,
HAT-18-01 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott,
HAT-18-01-0393 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
Délvidéki barangolás című pályázati projektjüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma
939 810 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.


A 112-es egységes európai segélyhívószámmal kapcsolatos tudnivalók
alsósoknak


A 2018-19-es tanévben hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló
egyházi jogi személyek és illetékes képviselőkA beiratkozásról bővebben itt olvashat!A meghívót itt találják!


A beszámolót az őszi túráról itt találják!


A beszámolót a Mézes reggeliről itt találják!

Kép-01 Kép-02 Kép-03 Kép-04

Épületenergetikai felújítások Jászkarajenő Község intézményein A KEHOP-5.2.9-16 pályázati konstrukció keretében iskolánk is megújult. Új nyílászárókat, új, hőszigetelt homlokzatot kapott az iskola és napelemes rendszer is felhelyezésre került.

Kép-01 Kép-02 Kép-03 Kép-04

Tisztelt Szülők!
A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 2018. március 12-én 16 órakor
tájékoztató napot tart az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről.
A tájékoztatásban érintettek a leendő bejövő évfolyamok, valamint azok a tanulók,
akik a következő tanévben változtatni szeretnének.
Az országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek listája megtalálható az iskola honlapján, vagy megtekinthető a titkárságon.
Kérem a Tisztelt Szülők tájékoztató napon való szíves megjelenését!

Kobela Mária
igh.


Tisztelt Támogató!
Az előző évhez hasonlóan ismét kérjük Önt, hogy az SZJA 1%-t iskolánk alapítványának
szíveskedjenek felajánlani. Alapítványunk neve: Jászkarajenői Általános Iskoláért Alapítvány
Adószám: 18680470-1-13

Várjuk felajánlásukat és köszönjük az előző évi 1% -os támogatást is.


Iskolánk újra eredményesen pályázott a Határtalanul Programban.
890000 Ft támogatással járul hozzá az EMMI az erdélyi kirándulásunkhoz.
Tervezett időpont: május 17-21.
Útvonal: Nagyszalonta- Torockó-Torda-Tusnádfürdő-Csiksomlyó- Gyilkos-tó -
Békás-szoros -Korond-Szováta


Sikeresen zárultak a nyári Erzsébet táborok!
Intézményünk 3 napközis és egy zánkai táboroztatáson vehetett részt az
Erzsébet Program keretében.

2017-NET-03-0045 2017-NET-02-0069 2017-NET-02-0067 Zánka

Belépési útmutató szülőknek és gyerekeknek a NETFIT mérés megtekintéséhez


A tanulók segítségkérésének lehetőségeiről itt tájékozódhat


A magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről itt tájékozódhat


Különös közzétételi lista megtekinthető itt


Pályázati Hír! Kedves Pályázónk!
Szívből gratulálunk a Boldogságóra szakmai csapata nevében az intézménytől
beérkezett sikeres pályázati munkáért, mellyel elnyerték a BOLDOG ISKOLA címet !
Szeretnénk ezt a díjat október 5-én, Budapesten személyesen átadni, és megünnepelni
egy országos nagyszabású rendezvénnyel, melyre nagyon sok szeretettel várjuk !
Jobb Veled a Világ Alapítvány


Tájékoztatás tanulóbiztosításról
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a
Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel, az általános
gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott
balesetbiztosítási szerződést kötött.
A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden
Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.
Bővebb információ baleset esetén a ceglédi kirendeltségen kérhető.
Cegléd, Pesti út 5. 53/317-122
A biztosítási események bejelentéséhez szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek.
szolgáltatási igénybejelentő és tájékoztató


    2016–2017   


A 2016-2017-es tanév versenyeredményei itt láthatók.
Minden tanulónak és felkészítő tanárnak gratulálunk!


Tanulóink részt vettek a Kárpát-medencei értékőrző vetélkedőn...
Megnézem...


Délvidéken készült Határtalanul pályázat fényképes beszámolója
Megnézem...


Nyári munkarend
2017. június 26-július 7. Napközi Erzsébet Táborok táborvezetők
július 5. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
július 12. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
július 19. Ügyelet Kobela Mária
július 24-28. Erzsébet tábor - Zánka Kobela Mária
július 26. Ügyelet Szabó Lajosné
augusztus 02. Ügyelet Kobela Mária
augusztus 09. Ügyelet Kobela Mária
augusztus 16. Ügyelet Antalné Petrovics Erika
augusztus 29.
8 óra
Osztályozó-és javítóvizsgák Antalné Petrovics Erika
augusztus 30.
8-12 óra
13-16 óra
Tankönyvosztás Kormos Lajosné
szeptember 01.
8 óra
Évnyitó
Első tanítási nap
Antalné Petrovics Erika

Hivatalos ügyek intézésére az ügyeleti napokon 8-12 óráig van lehetőség a szünidő alatt.


A munkavédelmi képviselő választásról készült jegyzőkönyv itt olvasható


Az intézményvezetői pályázat véleményezése itt olvasható


Versenyfelhívás
Iskolánk levelezős tanulmányi versenyt hirdet Jászok nyomában címmel!

A feladatlap letöltése


Az intézményvezetői pályázat itt olvashatóA beiratkozásról bővebben itt olvashat!


A 2016-os FIT-jelentés 6. osztály, 8. osztály


Különös közzétételi lista megtekinthető itt


Lezajlottak az értéktár vetélkedő döntői
A vetélkedőn iskolánk 5. évfolyamából alakult csapat is részt vett... folytatásIskolába hívogató itt megtekinthető!


Tisztelt Támogató!
Az előző évhez hasonlóan ismét kérjük Önt, hogy az SZJA 1%-t iskolánk alapítványának szíveskedjenek felajánlani.
Alapítványunk neve: Jászkarajenői Általános Iskoláért Alapítvány
Adószám: 18680470-1-13

Várjuk felajánlásukat és köszönjük az előző évi 1% -os támogatást is.


A 2017-2018-as tanévre vonatkozó tankönyvellátás rendje itt olvasható.


A 2017-18-as tanévben hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló
egyházi jogi személyek és illetékes képviselők


Kedves Leendő Elsős Szülők!
Tisztelettel meghívjuk Önöket 2017. március 9-én, 16:00 órakor kezdődő
beiskolázási szülői értekezletünkre.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás az iskolai kötelező etika/ hit- és erkölcstan oktatásról
2. Intézményünk bemutatása, tájékoztatás a beiskolázásról
3. Leendő tanító bemutatása
Helyszín: általános iskola ebédlője
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Tisztelettel: Antalné Petrovics Erika
igazgató

Értesítés Tisztelt Szülők!
A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 2017. március 9-én 16:00 -kor
tájékoztató napot tart az iskolai etika/hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről.
Az országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek listája megtalálható az iskola honlapján itt, vagy megtekinthető a titkárságon.
Kérem a Tisztelt Szülők tájékoztató napon való szíves megjelenését!

Kobela Mária
igh.


Ismét sikeres pályázat a Határtalanul Programban! Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) által
meghirdetett HAT-16-01 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott,
HAT-16-01-0432 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
Történelmünk nyomában Délvidéken című pályázatuk
az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján
670 000 Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.
Pályázati célkitűzéseinek megvalósításához sok sikert kívánunk!
Üdvözlettel: Bene Dániel
főigazgató


A tanév fontosabb eseményeinek dátuma itt található


Tanévkezdéssel kapcsolatos információk
08.29. 8 óra Javító és osztályozó vizsgák
08.30. 8 - 12 óra és 14-16 óra Tankönyvosztás
09.01. 8 óra Tanévnyitó ünnepély az iskola udvarán, első tanítási nap


    2015–2016   


Elkészült a Határtalanul pályázat fényképes beszámolója
Megnézem...


A taneszközlista itt megtekinthető!


NYÁRI ÜGYELETI REND
Szerdánként 8- 12 óráig intézhetőek hivatalos ügyek a szünidő alatt
2016.07.06. Antalné Petrovics Erika
2016.07.13. Kobela Mária
2016.07.20. Antalné Petrovics Erika
2016.07.27. Kobela Mária
2016.08.03. Szabó Lajosné
2016.08.10. Antalné Petrovics Erika
2016.08.17. Kobela Mária


2016. április 15-én túrát szervezünk a Szalajka-völgybe.
A részletekről itt tájékozódhat.


Tisztelettel meghívjuk Önt 2016. március 7-én (hétfő) 16:30 órakor kezdődő
beiskolázási szülői értekezletünkre

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás az iskolai kötelező erkölcstan/ hit- és erkölcstan oktatásról
2. Intézményünk bemutatása, tájékoztatás a beiskolázásról
3. Leendő osztályfőnök (tanító) bemutatása
Helyszín: általános iskola ebédlője
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Tisztelettel: Antalné Petrovics Erika
igazgató


Suliváró programok a leendő első osztályosoknak és szüleiknek itt megtekinthető!


Meghívó az iskolai hit-és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztatóra
Időpontja: 2016. március 07. 16:30
Bővebb tájékoztató itt olvasható.


A 2016-2017-es tanévre vonatkozó tankönyvellátás rendje itt olvasható.


Beszámoló a Köznevelés az iskolában projektzárásról.
Megnézem...


Újabb siker a Határtalanul Programban! Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) által meghírdetett, "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" című, HAT-15-05 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott, HAT-15-05-0122 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
Barangolás a Felvidéken című pályázatuk az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján
610 000 Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.


Iskolánk részt vesz az iskolatej programban is, így minden tanuló
heti 4 alkalommal juthat tejtermékhez (tej, kakaó)


Nagy örömünkre szolgál, hogy az intézményünkben ebben az évben is megvalósul
az iskolagyümölcs program. A beszállító a 2015/2016-os tanévben a Vega-Ház Kft.
Heti 3 alkalommal érkezik szállítmány. Két nap almát, egy nap almalevet kapnak
az 1-6. évfolyamos diákok.
Már több alkalommal szerveztek gyümölcs és zöldségkóstolást (karalábé,
paradicsom, szőlő), amit a gyerekek és a pedagógusok nagy örömmel fogadtak.


A Magyar Diáksport Napján készült beszámoló itt megtekinthető!


Osztályozó és javítóvizsga időpontja: 2015. augusztus 26. 8 óra

Tankönyvosztás: augusztus 31-én 8 órától.

Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31-én 17 órakor a Művelődési Házban

Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. 8 óra


    2014–2015   


A taneszközlista itt megtekinthető!


Erdélyben készült fényképek és videó itt megtekinthető!


A 2015-2016-os tanévre vonatkozó tankönyvellátás rendje itt olvasható.


A Jászok nyomában tanulmányi verseny képes beszámolója az eredményekkel itt megtekinthető!


A kiskorúak személyi azonosító okmányának igényléséről tájékoztató került fel a Dokumentumok oldalra, az Egyéb dokumentumok csoportba.
(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


A 2014. májusi kompetenciamérés eredményei itt megtekinthetők!


TÁMOP 3.1.4 Bemutató óráról készült képek itt megtekinthetők!


A Jászok nyomában - tanulmányi verseny kiírása itt megtekinthető!


Tájékoztatás tanulóbiztosításról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 1.napjától 2015. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az
általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003(VIII.14.) Kormányrendeletnek
megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18.
életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben
részesüljenek.
A biztosítási események bejelentéséhez szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek.
baleseti bejelentő és kormányrendelet


Angol vers-és prózamondó délutánról készült képek és beszámoló...itt megtekinthető!


Iskolagyümölcs - program kóstoltatási alkalom
Az iskolagyümölcs - program kísérő intézkedéseként a szállító cég
lehetőséget biztosít az 1-6. osztályos tanulók számára zöldségkóstolásra.
A kóstolásra szánt zöldségek a következők: sárgarépa, zeller, cékla, fejes saláta.
Reméljük, hogy a kóstolás felkelti a tanulók érdeklődését a zöldségek fogyasztása iránt,
a kapcsolódó oktatási anyagok bepillantást engednek az egészséges táplálkozás kialakításába.


Suliváró programok a leendő első osztályosoknak és szüleiknek itt megtekinthető!


Iskolába hívogató itt megtekinthető!


Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról itt


Az eseménynaptár frissítésre került
A TÁMOP 3.1.4. B továbbképzés...
Megnézem...
Színházlátogatás
A TÁMOP 3.1.4. B pályázat támogatásából újabb színházlátogatáson vehettünk részt,
a beszámoló itt olvasható.

Értesítés
Tisztelt Szülők!
A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 2015. március 4-én 16.30 -kor
tájékoztató napot tart az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről.
A tájékoztatásban érintettek a leendő bejövő évfolyamok, valamint
a jelenlegi 1., 2., 4., 5., 6. évfolyamok.
Az országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek listája valamint az adatkezelésről szóló tájékoztató
itt
vagy a titkárságon megtekinthető.
Kérem a Tisztelt Szülők tájékoztató napon való szíves megjelenését!

2015. február 23. Kobela Mária
igazgatóhelyettes

Tisztelt Szülők ! Kedves Támogatók !
Az előző évhez hasonlóan ismét kérjük Önöket, hogy a SZJA 1%-t
iskolánk alapítványának szíveskedjenek felajánlani.
Terveink között szerepel az iskola számítógépeinek cseréje, ami jelentős költséggel fog járni.
Várjuk felajánlásukat és köszönjük az előző évi 1% -os támogatást is.
Alapítványunk neve :
Jászkarajenői Általános Iskoláért Alapítvány
Adószám: 18680470-1-13
Köszönettel:
Antalné Petrovics Erika igazgató


A Magyar Kultúra Napján mi is együtt szavaltunk,
a videófelvétel az alábbi linkre kattintva tekinthető meg
https://www.youtube.com/watch?v=bXczLUbEO1M


A diákigazolványok igénylése az alábbi linkre kattintva
http://igenyles.diakigazolvany.hu
nyomonkövethető!


Projekt előrehaladási jelentés itt megtekinthető!


Beszámoló és képek a TÁMOP (-3.1.4B-13/1-2013-0001) "Köznevelés az iskolában"
keretében megrendezett eseményekről.
Megnézem...

(A piros feliratokra kattintva könnyebben elérheti a keresett eseményt.)


Az októberi programokon készült fotók itt megtekinthetők!


Beszámoló a Köznevelés az iskolában projektnyitó rendezvényéről.
Megnézem...


Iskolánk ismét részt vesz a Határtalanul programban.
Az értesítés a nyertes pályázatról itt megtekinthető!


A TÁMOP (-3.1.4B-13/1-2013-0001) "Köznevelés az iskolában" projektindító rendezvény meghívója itt megtekinthető


Osztályozó és javítóvizsga időpontja: 2014. augusztus 27. 8 óra

Tankönyvosztás augusztus 29-én 8-12 óráig.

Tanévnyitó ünnepély: augusztus 29. 17 óra

Első tanítási nap: 2014. szeptember 01. 8 óra


    2013–2014   


Intézményünk pályázati támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Program NTP-TM- 13- 0096 projekt keretében nyári táborozásra, Balatonszárszón. A fotók és videó megtekinthetők!


A kiskorúak személyi azonosító okmányának igényléséről tájékoztató került fel a Dokumentumok oldalra, az Egyéb dokumentumok csoportba.(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


A 2013. májusi kompetenciamérés eredményei itt megtekinthetők!


A 2014/2015. tanévre történő beíratás időpontja itt megtekinthető!

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról itt


A tanév fontosabb eseményeiről készült fényképek itt megtekinthetők!


Az iskolatörténeti verseny következő fordulójának felkészülési anyaga itt olvasható!
(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


Az iskolatörténeti versennyel kapcsolatos tudnivalók és eredmények itt megtekinthetők


Meghívó az iskola hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatójára.
A leendő 1., 2., 5., és 6. osztályosok szüleinek!


A LEGYÉL ORSZÁGHos BAJNOK

játékos szótárverseny második fordulójára készült videó itt megtekinthető.


Szeretettel várjuk a 10 vagy annál több éve végzett tanulóinkat az "öregdiák találkozóra". Meghívó


Iskolába hívogató itt.


Iskolai tankönyvellátás a 2014-15-ös tanévre itt.
(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


Az Egészségnevelési Hét programja itt olvasható. Mindenkit szeretettel várunk!


Osztályozó és javítóvizsga időpontja: 2013. augusztus 28. 8 óra


Tankönyvosztás augusztus 29-én 8-12, 13-16 óráig.

A kedvezményekre szóló igazolásokat, vagy a befizetési csekket mindenki hozza magával!


Tanévnyitó ünnepély: augusztus 30. 17 óra


Első tanítási nap: 2013. szeptember 02. 8 óra


    2012–2013   


A 2012-2013-as tanév versenyeredményei itt láthatók. Minden szorgalmas tanulónak gratulálunk!


A 2012. májusi kompetenciamérés eredményei itt megtekinthetők!


Elkészültek a 2012-2013-as tanév fotógalériái. Itt megtekinthetők!


Az iskola új dokumentumai itt megtekinthetők.


A Jászok nyomában műveltségi vetélkedő anyaga innen letölthető! (Kb. 23 Mb)


Meghívó a hit és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatóra - 4. évfolyamosok szüleinek!
Itt megtekinthető!


A beíratkozás tudnivalói itt megtekinthetők!


Az őszi túra képei a fényképek oldalon megtekinthetők.


A Baltonszárszói táborban készült képek a fényképek oldalon megtekinthetők.


2012. április 24-én az MTV stúdiójában jártak a 8. évfolyamosok Antalné Petrovics Erika igazgatónő vezetésével. Az ott készült "mini" időjárás jelentés itt megtekinthető.


A 2012-2013-as tanévre szóló taneszközjegyzék itt olvasható, a táblázat megfelelő hivatkozására kattintva.
(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


Az iskolánkban készült megrendelhető kiadványok a DÖK oldalán keresztül elérhetők.

    2011–2012   


A 2011-2012-es tanév összes versenyeredményei itt megtekinthetők.


A 2011. májusi kompetenciamérés eredményei itt megtekinthetők.


Iskolánk tanulói Kárpátalján jártak, tanulmányi kiránduláson, melyet a Határtalanul pályázat keretében nyertünk. A fotók és a videó itt megtekinthető.


Szeretettel várjuk 2000-ben vagy korábban végzett tanulóinkat az "öregdiák találkozóra". Meghívó


Az első osztályosok beíratásáról tájékoztatót olvashatnak itt.


A iskolánkban idén iskolatej program indult, bővebb tájékoztató itt.


Az 2011-2012-es év versenyeredményei itt tekinthetőek meg.


Az Energia Suli iskolaprogram pályázatára készült videóval
iskolánk továbbjutott a második fordulóba, és ajándékcsomagot nyert.
A nyertes videó itt tekinthető meg.


Iskolánk alapítványa a CORA hipermarket pályázatán támogatást nyert.
Részletek itt olvashatók.


Az angol karácsonyi "party"-ról készült zenés videó itt tekinthető meg.


Az Országos Diák Sportnap rendezvényeiről készült zenés videó itt tekinthető meg.


A beszámoló a TÁMOP pályázat zárásáról itt olvasható.


A beszámoló a legutóbbi nyertes pályázatunk részleteiről itt olvasható.


2011. szeptember 12-én a zeneiskola táncházat szervezett Hájas Tibor táncoktató vezetésével.
A fotók a galériában megtekinthetőek!


2011. júniusi fotók kerültek fel a galériába, az alsós gyereknapról.


A 2011/2012. tanév eseményei az Eseménynaptárban megtekinthetőek!


A Balatonszárszói tábor fényképei a Fényképek oldalon megtekinthetőek!


    2010–2011   


Sikeres ECDL vizsgát tettek tanulóink mindkét modulból! Névsor és fotó a versenyeredményeknél, vagy közvetlenül itt megtekinthető!


Antalné Petrovics Erika igazgató beszámolója a 2010–2011-es tanévben végzett oktató-nevelő munkáról itt megtekinthető!
(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


Az intézményi minőségcélok teljesítéséről készült jelentés itt megtekinthető!
(A megtekintéshez Acrobat Reader szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)


2011. május 20. – Te szedd! akció, faültetés Fényképek itt!


2011. május 20. – Élőlánc a parlament körül. Beszámoló és fényképek itt!


A Marczibányi téri kirándulásról néhány fénykép.
Foto_01, Foto_02, Foto_03, Foto_04


Végetért az úszótanfolyam. Fénykép itt!


A 2010/2011-es tanév versenyeredményei feltöltésre kerültek! Eredmények itt!


A nyári munkarend és a fontosabb események feltöltésre kerültek! Naptár


A ballagási képekből videó készült. Itt megtekinthető.


A trianoni békediktátumra emlékeztünk június 3-án. A képek itt megtekinthetőek.


Az SNI tagozat kecskeméti kirándulásának fényképei itt megtekinthetőek.


A nagycenki kirándulás fényképei itt megtekinthetőek.


Az iskolánkban készült videókat feltöltöttük, egyelőre a fényképek menüponton keresztül érhetők el!


A Fényképek oldalra két új galéria került fel tavalyi és idei fotókkal.


Iskolánk rövid bemutatása itt megtekinthető!
(A megtekintéshez PowerPoint szükséges, ha nincs, akkor innen letölthető, és telepíthető.)

Főoldal Kapcsolatok Dokumentumok HEFOP Múltunk